ลักษณะที่ตั้ง
 

 ที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกมาทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ระยะทางประมาณ 6.0 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลเหนือและตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 

 เนื้อที่

เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ มีพื้นที่ 63.83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,298 ไร่

 

 สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ตอนล่างเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปาวและอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์เป็น แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคและบริโภค ส่วนพื้นที่ตอนบนเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำไร่ และการปศุสัตว์

สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 27 – 35 องศาเซลเซียส

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1200 – 1400 มิลลิเมตร/ปี

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 25 องศาเซลเซียส

 

 สภาพดิน

เป็นดินร่วนปนทรายพื้นดินชั้นล่างเป็นหินลูกรังปนดินทราย 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
       
 
   
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
189 หมู่ 8 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4312-2073 โทรสาร 0-4312-2073 ต่อ 118