ความเป็นมาของเทศบาลตำบลไทรม้า

 

 

เทศบาลตำบลไทรม้า ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลไทรม้า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 120 ตอนที่ 95 ก วันที่ 2 ตุลาคม 2546 ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง

 

  • อาณาเขต

เทศบาลตำบลไทรม้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 8.14 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 5090 ไร่ และมีระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 12 กิโลเมตร


มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังต่อไปนี้


ทิศเหนือ

: ติดต่อกับ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
    มีแนวกึ่งกลางคลองวัดแดงเป็นเส้นแบ่งเขต
     
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลบางกระสอ และตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
    จังหวัดนนทบุรี มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต
     
ทิศใต้ : ติดต่อกับ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
    มีแนวกึ่งกลางคลองอ้อมเป็นเส้นแบ่งเขต
     
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
    มีแนวกึ่งกลางคลองนายมูล ถนนบ้านบางประดู่ - วัดบางนา แนวรั้วหมู่บ้านนนทรี ปาร์ค ถนนวัดบางรักน้อย ถนนบ้านไทรม้า ถนนท่าอิฐ และแนวรั้วหมู่บ้านเพชรลดาเป็นเส้นแบ่งเขต

 

  • ข้อมูลเทศบาลไทรม้า 

 

จำนวนพนักงาน - พนักงานเทศบาล จำนวน 51 คน
  - จำนวนพนักงานจ้าง จำนวน 199 คน
  - ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน


 

  • ประชากร

- ประชากร จำนวนทั้งสิ้น 21,038 คน

- จำนวนครัวเรือน 11,122 ครัวเรือน

   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 )

 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า